Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρεία GUIDELINESS CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. είναι μια μελετητική, συμβουλευτική και τεχνική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού καθώς και διαχείρισης τεχνικών έργων, στοχεύοντας στην ποιότητα και αρτιότητα του τελικού προϊόντος και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.
Η εταιρεία συνεργάζεται με πλήθος μελετητών πολλών ειδικοτήτων, συγκροτώντας ένα σχήμα με αυξημένες δυνατότητες υψηλού επιπέδου. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η GuideLiness Consulting έχει σκοπό την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και τους φορείς τους σε ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, δραστηριότητες της GuideLiness αποτελούν η εκπόνηση μελετών, η διενέργεια ερευνών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση έργων από την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω της αξιοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Σε 1ο στάδιο πραγματοποιείται ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα που υλοποιούνται ή αναμένεται να υλοποιηθούν το τρέχον χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια εξετάζονται οι πιθανότητες ένταξης σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης.

Το 2ο στάδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία, σύνταξη και υποβολή ενός εμπεριστατωμένου επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του επενδυτικού προγράμματος, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. Παράλληλα, πραγματοποιείται η συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων του σχεδίου και πραγματοποιείται η υποβολή της πρότασης, σε συνεργασία με τον Φορέα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης και ελέγχου μελετών, επίβλεψης ιδιωτικών και δημοσίων έργων καθώς και παροχή υπηρεσιών στους τομείς των αρχιτεκτονικών, στατικών, πολεοδομικών, χωροταξικών και περιβαλλοντικών έργων.

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες: καθορισμός της χρήσης του κτιρίου, προκαταρκτικός σχεδιασμός και εναλλακτικές λύσεις, οριστική και μελέτη εφαρμογής αλλά και επίβλεψη κατασκευής.

Βασική αρχή της GuideLiness κατά τον σχεδιασμό ενός έργου είναι η ανάλυση των αναγκών των χρηστών του και η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής λειτουργικότητας που εξυπηρετεί αυτές τις ανάγκες.

Έχοντας σημαντική εμπειρία στον τομέα της κατασκευής αναλαμβάνει την κατασκευή / ανακαίνιση οποιουδήποτε χώρου, είτε πρόκειται για κατοικία είτε για επαγγελματικό χώρο με εγγυημένη ποιότητα και με ιδιαίτερα ανταγωνιστική οικονομική πρόταση.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η εκτίμηση ακίνητης περιουσίας είναι μία διαδικασία που στοχεύει στον προσδιορισμό της αξίας ενός ακινήτου και κρίνεται αναγκαία για την ορθή επιλογή επένδυσης. Κάθε αγοραστής ή μισθωτής κατοικίας ή επαγγελματικού ακινήτου οφείλει να προχωρήσει σε μελέτη εκτίμησης σχετικά με το ακίνητο που διαχειρίζεται και σκοπεύει να αγοράσει ή να πουλήσει. Σκοπός της εκτίμησης είναι η πλήρης ενημέρωση και κατοχύρωσή του πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης για επένδυση.

Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η εκτίμηση του ακινήτου, και επηρεάζουν άμεσα την τελική τιμή είναι το παγκόσμιο οικονομικό κλίμα, η εθνική οικονομία, η εκάστοτε νομοθεσία και το ισχύον φορολογικό δίκαιο, η τοποθεσία και η κατάσταση του ακινήτου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κ.α.

Ο ρόλος του εκτιμητή είναι να μελετήσει όλα τα διαθέσιμα τεχνικά και νομικά έγγραφα, τα οποία θα του επιτρέψουν να προσδιορίσει με ακρίβεια την τελική αξία του ακινήτου, αφού έχει προηγηθεί επιτόπια αυτοψία.

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες εκθέσεις εκτίμησης ακινήτων σε όλη την Ελλάδα, βασιζόμενοι σε στοιχεία της κτηματαγοράς και υπολογίζοντας την αξία του ακινήτου με βάση τα διεθνή εκτιμητικά πρότυπα.

Εκτίμηση ακίνητης περιουσίας

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λάερτου 14-16, ΤΚ 11633, Αθήνα  E: info@glc.com.gr  T: 210 7647966

Keep in touch - WebForm Inline